Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - mgr inż. Jacek Tomecki

e-mail : nz@psse.katowice.pl

 

ZADANIA SEKCJI:

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzi działalność w zakresie:

 • opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wydawania uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdowotnych,
 • wydawania zgód w sprawach określonych w § 87 ust. 3, § 132 ust. 2, § 151 ust. 4, § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),kontroli spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych,
 • uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • wydawania zaświadczeń dla potrzeb uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


INFORMACJE:

Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć:

1) podanie zawierające pełne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa firmy i adres jej siedziby, numer NIP, Regon, KRS, numer telefonu) i pełnomocnika (jeśli został ustanowiony) oraz czytelny podpis z podaniem  pełnionej funkcji;

2) a. projekt(y) budowlany(e) zaopiniowany(e) pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach lub  rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych i zatwierdzony(e) przez organ administracji architektoniczno-budowlanej - oryginał(y),

b. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, w stosunku do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub oryginał zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania;

3) dokumentację powykonawczą (o ile została sporządzona) - oryginał;

4) oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy (w przypadku gdy zarejestrowany został dziennik budowy) - oryginał;

5) jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Podczas kontroli należy przedłożyć do wglądu (w zależności od zakresu wykonanych prac):

 • wynik badania wody - Informacja odnośnie laboratoriów dokonujących badań próbek wody przeznaczonej do spożycia znajduje się na stronie internetowej www.higienawody.wsse.katowice.pl w zakładce "Badanie wody Kontakt"
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;
 • protokoły pomiarowe instalacji elektrycznej (w tym skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia podstawowego);
 • protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;
 • atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały.

 

Informacja dotycząca badania wodyGODZINY PRZYJĘĆ, KONTAKT:

Przyjmowanie interesantów:
-  poniedziałek-środa, piątek 8.00-10.00,
-  czwartek 8.00-15.00 (pokój nr 131/1).


Składanie wniosków:
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 (pokój nr 123 - biuro podawcze lub pokój nr 140 - sekretariat).

Odbiór dokumentów:
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 (pokój nr 131/1).

Kasa:

pokój nr 134 , codziennie w godz. 8:00 - 14:30.

Płatność tylko gotówką

Sprawy załatwiane są po wpłynięciu do Sekcji odpowiedniego wniosku.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH

 

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186);

 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);

 

-  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1935);

 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

 

-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595);

 

-  ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1541);

 

-  rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139/1);

 

-  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 201 r., poz. 1657);

 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925);

 

-  ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 409);

 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);

 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);

 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 734);

 

-  ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 499);

 

-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1395);

 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338).


LISTA RZECZOZNAWCÓW DS. SANITARNOHIGIENICZNYCH - zobacz

Zakres badań wody przeznaczonej do spożycia w trakcie czynności odbiorowych

 

Pliki do pobrania :

 

Odbiór obiektu - bez konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Odbiór obiektu - obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Odbiór obiektu - pozostałe przypadki

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

 

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

Służba cywilna

Serwis kąpieliskowy GIS

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.