Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - mgr inż. Jacek Tomecki

tel. 32 428 43 55, 32 253 24 87


e-mail : nz@psse.katowice.pl

 

ZADANIA SEKCJI:

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzi działalność w zakresie:

 • opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wydawania uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdowotnych,
 • wydawania zgód w sprawach określonych w § 87 ust. 3, § 132 ust. 2, § 151 ust. 4, § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),kontroli spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych,
 • uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • wydawania zaświadczeń dla potrzeb uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


INFORMACJE:

Zwracając się o odbiór odbiór obiektu należy złożyć :

 • podanie zawierające dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, numer telefonu),
 • projekt budowlany zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach lub  rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych,
 • dokumentację powykonawczą (o ile została sporządzona),
 • oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy (w przypadku gdy wydany został dziennik budowy),
 • pozwolenie na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lub inny dokument wydany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa.


Podczas kontroli należy przedłożyć do wglądu (w zależności od zakresu wykonanych prac):

 • wynik badania wody - Informacja odnośnie laboratoriów dokonujących badań próbek wody przeznaczonej do spożycia znajduje się na stronie internetowej www.higienawody.wsse.katowice.pl w zakładce "Badanie wody Kontakt"
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;
 • protokoły pomiarowe instalacji elektrycznej (w tym skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia podstawowego);
 • protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;
 • atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały.

 

Informacja dotycząca badania wodyGODZINY PRZYJĘĆ, KONTAKT:

Przyjmowanie interesantów:
-  poniedziałek-środa, piątek 8.00-10.00,
-  czwartek 8.00-15.00 (pokój nr 131/1).


Składanie wniosków:
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 (pokój nr 123 - biuro podawcze lub pokój nr 140 - sekretariat).

Odbiór dokumentów:
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 (pokój nr 131/1).

Kasa:

tel. 32 253-24-85
pokój nr 134 , codziennie w godz. 8:00 - 14:30.

Płatność tylko gotówką

Sprawy załatwiane są po wpłynięciu do Sekcji odpowiedniego wniosku.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH

 

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 1202 z późn. zm.);

 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);

 

-  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.);

 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

 

-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

 

-  ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149);

 

-  rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139/1);

 

-  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657);

 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);

 

-  ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 603);

 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);

 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.);

 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 734);

 

-  ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.);

 

-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.1395);

 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338);


LISTA RZECZOZNAWCÓW DS. SANITARNOHIGIENICZNYCH - zobacz

 

Pliki do pobrania :

 

Odbiór obiektu - konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Odbiór obiektu - pozostałe przypadki

Odbiór obiektu - pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10 Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.